추천 실내 건축가 검색 | 호미파이 & homify

15107 실내 건축가

Luxury Antonovich Design
LUXURY ANTONOVICH DESIGN is one of UAE’s leading interior design companies. Over the past 18 years, we have established
Дизайн-студия элитных интерьеров Анжелики Прудниковой
Дизайн интерьера квартир, домов и общественных помещений от Студии Анжелики Прудниковой (ребрендинг "Антонович Дизайн").
ARTDESIGN architektura wnętrz
ARTDESIGN architektura wnętrz to biuro projektowe z 15-letnim doświadczeniem. Tworzymy autorskie aranżacje wnętrz domów,
Мастерская интерьера Юлии Шевелевой
Мастерская интерьера Юлии Шевелёвой предлагает профессиональные услуги по дизайну интерьера жилых и общественных объектов
Студия интерьерного дизайна happy.design
Работаем в творческом тандеме с 2009 года. Успешно довели до воплощения в реальный ремонт более 150 дизайн-проектов квартир
Студия интерьера Дениса Серова
Проектируем частные, жилые интерьеры.  Сделаем планировку, эскизы в 3D, строительные чертежи, комплектацию и смету. Мы работаем
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio z Krakowa oferuje kompleksowe projektowanie wnętrz prywatnych: rezydencji, domów, apartamentów i mieszkań
LAM Arquitetura | Interiores
Atuamos no desenvolvimento de soluções em projetos de arquitetura e interiores para área residencial (casas e apartamentos
U-Style design studio
U-Style design studio offers a complete package of architectural and interior design services. The company also deals with
Дизайн Студия 33
Студия 33 это творческий союз двух дизайнеров Ивлевой Валентины и Дульцева Михаила! Мужской и женский взгляд на интерьер
Студия авторского дизайна ASHE Home
Мы - студия авторского дизайна ASHE Home. Мы занимаемся дизайном интерьеров и архитектурным проектированием. В каждом проекте
MONOstudio
INTERIOR design and architecture are key areas we are in charge of at our studio - MONOstudio. We create individual space
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Появление студии ВЕРСАЛЬПРОЕКТ на рынке дизайнерских услуг породило тренд, которому ранее никто не уделял должного внимания
Студия архитектуры и дизайна Дарьи Ельниковой
My name is Daria Elnikova I am an art director of the architecture and design studio. I have been practicing architecture
"INTSTYLE"
Москва. INTSTYLE - это современная студия дизайна интерьеров. Создаем интерьер от начала до конца. Работаем "под ключ".
FrAncisco SilvÁn - Arquitectura de Interior
Estudio de Diseño y Decoración de Interiores. Titulado en la Escuela de Arte nº 4 de Madrid, está colegiado, nº 1.430-M
Nội thất Hpro
– Bạn đang hoàn thiện căn nhà mơ ước của bạn nhưng hiện tại bạn đang phân vân chưa biết lựa chọn tủ bếp và toàn bộ nội thất
студия Design3F
Имея большой опыт работы, разработав и реализовав свыше 200 дизайн-проектов уже в 12 странах мира (Россия, Украина,
ЕвроДом
Компания «ЕвроДом» работает в сфере дизайна и ремонта квартир, домов и коттеджей уже 15 лет. За эти годы были реализованы

언제 실내 건축가의 도움이 필요할까?

실내를 아름답게 꾸미기 위한 목적으로 인테리어 디자이너의 도움과 충고를 필요로 하지만 그 이외의 더욱 많은 개선을 위하여 실내 건축가의 손길을 필요로 한다. 경험 많은 실내 건축가들은 외관을 아름답게 업그레이드 시켜줄 뿐 아니라 실내의 모든 곳의 문제점을 개선하고 사용자의 필요에 맞추어 수리 및 개조를 진행하여 주어진 조건과 환경에서 최고의 실용성을 나타낼 수 있도록 한다. 사용자의 요청에 따라 집안 전체의 구조를 바꾸어 새로운 방의 위치와 개수로 전혀 다른 실내를 연출하기도 하며 기존 집의 골격을 유지한 체로 리모델링을 진행하기도 한다. 또한 상황에 맞추어 건물 실내와 실외를 전체적으로 개조하거나 욕실, 주방, 작은 방 등의 부분적인 수리가 필요한 특정 장소만을 새로 꾸밀 수도 있다. homify에서는 17개국의 다양한 전문가들의 아이디어와 경험을 자세히 살펴볼 수 있도록 충분한 사진과 설명을 소개하고 있으며 나의 공간에 알맞은 성향의 디자이너를 찾아보고 직접 연결하여 그들의 도움을 받을 수 있도록 하였다. 

인테리어 디자인과 실내 건축의 차이점?

인테리어 디자인는 일반적으로 많은 사람들이 알고 있는 것과 같이 실내를 더욱 아름답게 연출하기 위한 실내 장식을 일컫는다. 집안의 분위기를 고려하여 어울리는 색상을 선택하고 그 색상과 어울리는 벽지와 바닥 재료 등을 살펴보며 적절한 크기와 디자인의 가구를 잘 어울릴 수 있도록 실내를 꾸미는 것이다. 이와 더불어 실내 분위기를 더욱 풍성하게 표현하기 위하여 조명이나 패브릭, 벽걸이 장식, 액자, 소품 등을 이용하여 사용의 실용성을 높이고 동시에 심미적인 요소를 더하는 것을 인테리어 디자인이라 한다. 반면 실내 건축이란 가구나 벽지 등의 장식적인 부분을 뛰어 넘어 공간 전체의 구조를 디자인하는 것을 말한다. 사용자의 생활 패턴을 반영하고 요청 사항에 적절한 효과를 이루기 위하여 가벽을 설치하거나 필요한 공간을 확장 하는 등의 전체적인 공간의 틀을 디자인하는 것으로 인테리어 디자이너와 건축가가 함께 작업을 진행할 경우 최적의 효과를 얻을 수 있다. homify에서는 다양한 소품과 배치 등을 소개하는 인테리어 디자이너와 공간을 자유자재로 변형시키며 안전하고 견고한 실내를 만들어주는 건축가들이 함께 작업한 다양한 사례를 찾아볼 수 있다.

실내 건축가의 역할은?

실내 분위기를 새롭게 연출하기 위하여 인테리어 디자인보다 더욱 큰 변화를 가져다 주는 실내 건축가는 사용자의 필요에 따라 공간을 변형시킨다. 사용이 드문 공간을 최소한으로 만들어 실내를 더욱 넓고 편리하게 활용할 수 있도록 집의 구조를 새롭게 디자인 하는 일을 담당한다. 예를 들어 방과 연결된 발코니를 확장하여 실제 사용 가능한 공간을 더욱 넓게 만들거나 하나의 큰 방 안에 가벽을 세우고 문을 만들어 두 개의 분리된 공간으로 연출하는 등의 공간의 기본적인 큰 틀을 사용자의 편의와 취향에 맞추어 새롭게 디자인하여 더욱 실용성을 높여준다. 뿐만 아니라 안전하고 견고한 건물을 완성하기 위하여 주택과 맞는 단열재와 재료 등을 선택하고 제안하며 창문의 프레임과 문의 디자인과 같은 세심한 요소까지 담당한다. 전문가의 도움 없이도 가능한 인테리어 디자인과는 달리 실내의 안전을 위해 천장이나 벽면 등과 같은 건물의 기본적인 부분을 수리하거나 개조를 하는 인테리어 건축을 진행할 때에는 반드시 경험 많은 전문가의 조언과 도움을 받기를 추천한다.

인테리어 피팅과 마감

생활의 기본 공간이 되는 주택은 안전성은 물론이며 사용자의 몸과 마음이 편안하게 쉴 수 있는 분위기를 연출하는 것이 가장 중요하다. 다양한 실제사례를 통하여 풍부한 경험을 쌓은 실내 전문 건축가들은 건물 구조를 새롭게 디자인 하는 것과 더불어 창문 프레임, 문 디자인 등의 건물에 사용되는 필수 장비까지 전체 인테리어 컨셉에 맞추어 선택하여 적용한다. homify에서 각 국의 전문가들이 소개하는 다양한 아이템과 공간을 사용하는 창의적인 아이디어를 참고하여 리모델링을 할 때에 적용해 볼 수 있다.

조명

실내 분위기를 연출하는 데에 가장 중요한 요소 중 하나는 조명이다. 실내 조명 및 외부 조명까지 homify에서는 빈티지 스타일, 미니멀리즘, 모더니즘, 고풍스러운 실내 등 다양한 컨셉에 맞춘 조명 장식과 소품들을 소개하고 있다. 조명을 선택하고 설치하기 위해서는 공간을 잘 이해하는 것이 중요하기 때문에 자신이 희망하는 컨셉을 잘 표현하기 위해서는 실내 건축가들의 조언을 듣고 충분히 함께 논의한 후 조명의 밝기와 위치 등을 선택한다면 만족스러운 집의 분위기를 완성할 수 있다.

실내 방음 및 소리 조절

대부분의 사람들이 인테리어에서 놓치고 지나가는 부분은 공간의 방음 및 소리조절 부분이지만 실내 건축가들은 늘 신경 쓰고 중요하게 여기며 꼼꼼히 확인한다. 사용자의 요구사항과 건물의 주변환경에 맞추어 최적의 실내 구조를 디자인 하였다면 다음 순서는 공간 곳곳의 소리를 체크해 보아야 한다. 실내 계단이 있다면 안전하게 설치되어 삐걱거리는 소리가 나지 않는지, 문과 창문을 열고 닫을 때에 불쾌한 소리가 나진 않는지, 적절한 울림이 있어 실내를 더욱 따뜻하고 아늑하게 느낄 수 있는지 혹은 너무 과한 울림으로 산만하진 않은지 등 작은 소리의 영향도 실내 분위기를 자아내는 큰 변화의 조건이 될 수 있다. 

나의 인테리어 계획과 맞는 전문가 찾기

각자 자신에게 맞는 옷을 고르고 특별히 좋아하는 취향의 음악이 있는 것과 같이 집을 리모델링 할 때에도 나의 취향과 성향을 잘 반영할 수 있도록 도와주는 전문가를 만난다면 내가 꿈꾸는 드림하우스와 가장 가까운 공간을 탄생시킬 수 있을 것이다. 17개 국가의 다양한 컨셉의 인테리어 스타일을 소개하는 homify에서는 거실, 주방, 욕실, 침실 등의 거실에 따라 나누어져 있어 편리하게 검색할 수 있으며 조명과 벽지 및 바닥 장식과 같은 인테리어 요소만 모아둔 카테고리도 있어 사용자의 필요 사항에 맞추어 선별된 실제 사례를 손쉽게 확인 할 수 있다. 소개된 인테리어에 대한 질문이 있거나 전문가들의 조언을 듣고 싶은 내용이 있다면 토론방에 의견을 남겨보자. homify에서는 정확하고 친절한 답변을 제공할 것이다.

실내 건축가를 선택할 때에 주의해야 할 점은?

homify에서는 수 많은 전문가들을 소개하고 나의 리모델링을 가장 잘 진행시켜줄 전문가를 찾을 때에 몇 가지 확인해야 할 사항이 있다. 명확한 승인 허가를 받은 업체인지, 적절한 교육과정을 수료하였는지, 그들이 시행한 완성 프로젝트가 있는지 등을 잘 알아보아야 한다. homify의 전문가들의 대부분은 그들의 자료를 각 프로젝트 별 설명과 사진을 통하여 자세히 소개하고 있으며 사용자는 필요한 내용을 효과적으로 찾아볼 수 있으며 추가적으로 궁금한 사항은 홈페이지나 homify의 질문방을 통하여 요청할 수 있다. 다양한 프로젝트 포트폴리오를 통하여 나의 공간과 어울리는 리모델링을 검색할 수 있으며 비교하여 실제 시공이 들어가기 전 장단점을 파악할 수 있는 좋은 기회를 제공한다. 단순히 경력이 많고 큰 실내 건축가가 좋은 것은 아니다. 나의 공간을 잘 파악하고 인테리어 건축 사무소의 성향을 잘 파악하는 것이 전문가 선택에 있어서 가장 중요한 요소가 될 것이다. 

실내 건축의 비용은? 

인테리어 비용은 일반적인 최저선과 최고선을 정하기 어렵다. 진행하고자 하는 공간의 넓이나 인테리어 컨셉에 따라 사용하는 자재가 다르고 기간도 달라지며 이러한 요소는 금액에 영향을 미친다. 공간 전체를 리모델링하거나 실내 구조를 새롭게 변경하고자 한다면 주방이나 방과 같은 부분적인 요소를 진행하는 훨씬 큰 금액이 들어가기 때문에 경제적으로 부담스러운 경우에는 조명과 같은 소소한 부분을 진행하는 방법도 있다. 

실내 건축 전문가를 만나기 전 준비해야 할 것은?

가장 먼저 명확하게 정해야 할 것은 인테리어 리모델링을 위하여 사용할 비용을 정확하게 계획하는 것이다. 만약 리모델링 비용을 정하지 않은 상태에서 원하는 인테리어 컨셉에 대한 의논이 시작된다면 실내 건축가는 더욱 좋은 실내 환경을 만들기 위하여 다양한 제안을 하고 실제 사용 가능한 금액보다 더욱 높은 금액의 견적이 나올 것이다. 두 번째로는 반드시 필요한 공간이나 인테리어 요소를 정하고 정해진 범위 안에서 전문가의 조언을 듣는 것이 효율적이다. 즉, 아이들을 키우는 부모로써 독서를 위한 공간을 만들어 학구적인 실내 분위기 연출이나 베란다와 같은 외부 공간을 자주 사용하지 않기 때문에 외부 공간의 면적을 줄이는 것, 인원이 많은 대가족이기 때문에 가족이 함께하는 주방과 다이닝룸을 더욱 넓게 활용하는 것 등의 구체적인 내용을 정해 두는 것이 실내 전문가를 만나기 전에 해야 할 일이다. 

실내 인테리어를 위한 조언을 주는 다양한 전문가들

리모델링이나 인테리어를 계획하는 공간에 따라 다양한 전문가들을 만날 수 있다. 건축가와 인테리어 디자이너가 협업한다면 더욱 효과적인 결과물이 탄생되는 것과 같이 건축과 인테리어 분야에서도 각 기능별 공간을 담당하는 전문가들이 나누어져 있다. 리모델링을 위하여 전문가를 선택하는 과정에서 충분한 조사와 풍부한 정보를 통하여 내가 계획하는 공간과 알맞은 전문가들을 선택할 수 있다. 

설계 사무소

위에서 말한 것과 같이 사용자의 요구에 맞추어 실내를 새롭게 구성하는 것이 인테리어 건축 사무소의 역할이다. 전문가와 자신의 계획에 대하여 기본적으로 필요한 내용을 전달하고 금액을 얘기하며 상담을 하는 데에는 리모델링의 최고의 효율성을 얻기 위한 목적이 있다. homify의 전문가들은 조명이나 벽면과 바닥의 마감 등의 인테리어의 기본 요소를 소개하고 설명하여 설계 사무소의 전문가를 만나기 전 나의 계획을 명확하게 세울 수 있도록 도와준다. 리모델링이 필요한 공간의 다양한 사례를 통한 예시를 소개함으로써 나의 공간에 어울리는 이미지를 적용해 볼 수 있으며 가구와 소품의 디테일한 요소까지도 계획 가능할 수 있도록 도와준다. 

주방 플래너

주방과 욕실은 가장 기능이 뚜렷하게 특화되어 있는 공간이다. 그만큼 다양한 기술적인 요소를 필요로 하며 인테리어 컨셉도 무궁무진하다. 그렇기 때문에 특정 기능만을 담당하는 주방 플래너가 있으며 전기나 수도를 포함한 주방 가구와 기기들을 다양한 컨셉에 맞춘 인테리어를 제안한다. homify의 ‘주방’ 카테고리에는 인테리어 컨셉별 17개국 전문가들의 참신한 아이디어들이 소개되며 공간의 넓이나 사용자의 기호에 따라 알맞은 사례를 참고할 수 있다. 

인테리어 디자이너

실내 건축가는 인테리어 디자이너의 역할도 한다. 누구보다 공간을 잘 파악하고 있기 때문에 어떠한 인테리어 컨셉이 잘 맞을지 알고 있기 때문이다. 건축가는 실내를 보기 좋게 장식하는 것 이상으로 사용의 편리함과 안전함을 생각하여 더 넓은 범위의 실내 장식과 공간 변화를 가능하게 해준다. 즉, 내가 계획하는 실내 리모델링의 범위를 잘 파악하여 전체적인 수리와 구조의 변경을 필요로 하는지 혹은 분위기 전환을 위한 장식적인 요소에 더 많은 관심이 있는지를 정한 후 전문가와 상담을 한다면 훨씬 효과적이다. homify는 건물을 설계하고 디자인하는 건축가부터 인테리어를 담당하는 디자이너와 가구 및 소품을 제작하는 가구 디자이너까지 다양한 범위의 전문가를 소개하고 있다.

비슷한 사진 검색하기