추천 공예 전문가 검색 | 호미파이 & homify
Error: Cannot find module './CookieBanner' at eval (webpack:///./app/assets/javascripts/webpack/react-components_lazy_^\.\/.*$_namespace_object?:3644:12) at at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7) at Function.Module.runMain (module.js:696:11) at startup (bootstrap_node.js:204:16) at bootstrap_node.js:625:3

1730 공예 전문가

Benold Financial Planning
Benold Financial Planning offers comprehensive services in financial planning, investment, insurance and estate plan analysis
MyDent Laatzen
Bei myDent heißt die Divise: Erfahrung und hochklassige Arbeit aus einer Hand! Mit Hilfe eines jungen, dynamischen Teams
Falegnameria Quaranta S.r.l.s.
Siamo una azienda artigianale con a disposizione le ultime tecnologie per il legno
Falegnameria su misura
Arredamenti su misura sia in stile classico che moderno  capaci di dare alla tua casa , al tuo studio , alla tua attività
Gli Artigiani dei f.lli M.& S. Cordi snc
Siamo Maestri nella lavorazione del legno in Roma. Quarantanni di esperienza in arredamenti e manutenzione . Costruiamo
Falegnameria Grelli
La Falegnameria Grelli è una ditta artigianale a conduzione familiare.Produciamo esclusivamente arredamento su misura in
Rizzo 1830
La Rizzo è una falegnameria di lunga tradizione nasce nel 1830 e da allora si occupa di arredo personalizzato, dal progetto
Arredamenti Brigadoi
Pensiamo a tutto noi perché il tuo tempo è estremamente prezioso! Il servizio che ti offriamo è garantito e coordinato,
dieMeisterTischler
Wir sind dieMeisterTischler, eine moderne Tischlerei in Wilsdruff, im Großraum Dresden. Wir fertigen für Sie hochwertige
STOOFF INTERIOR PROJECTS
STOOF`F Interior Projects is specialized in producing interiors and setting up complete projects for business and the private
Cooperativa de la madera "Ntra Sra de Gracia"
Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha de Trabajo Asociado que lleva 50 años al servicio de la Ciudad de Puertollano
Essenza Legno
Falegnameria artigiana che progetta e produce arredi e cucine su modelli da nostri disegni, prodotti su misura o su progetto
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
1994 yılında ahşap atölyesi altyapısı ve kişisel mesleki birikimlerle kurduğumuz firmamızı, yıllar içinde teknik insan gücü
Marcenaria Belo Traço
Olá! Meu nome é Gilberto, sou marceneiro com mais de 20 anos de experiência. Realizo qualquer tipo de serviço em mdf, madeira
Beruang
Technology expert where you can update your latest software and game version for free.
AOL Desktop Gold
Customer Care Help is providing Online Help for AOL Desktop Gold download and install on Mac, Windows 7, 8, 10. Get Download

삶을 더욱 풍요롭게 만드는 공예

바쁜 일상을 살아가는 현대인들은 언제나 소모되는 기분을 느낀다. 천편일률적인 주거공간에서 별 다른 일 없이 지나가는 일상은 조금씩 생활의 활기를 빼앗아간다. 최근, 한국에선 주거공간과 인테리어에 대한 관심이 전에 없이 높아진 상태다. 이러한 인테리어 열풍은 일상의 무기력증을 타파하고 무료한 공간을 풍요롭게 꾸며나가려는 시도로 해석할 수 있다. 주어진 조건이나 남의 시선을 신경쓰지 않고 자신의 취향대로 꾸며낸 공간은 삶의 만족도를 한층 높이며 더욱 편안한 휴식을 가능하게 한다.

공예품을 이용한 장식은 수많은 인테리어 중에서도 가장 간단하게 공간의 분위기를 바꿀 수 있는 아이디어다. 공예품을 잘 활용하면 큰 비용이 들어가지도 않으며 부담스러운 인테리어 공사를 진행하지 않고서도 얼마든지 원하는 스타일의 공간을 꾸밀 수 있다. 평소, 작은 소품만으로 공간을 장식하거나 내 공간에 소소한 의미를 더하고, 내 취향에 꼭 맞는 인테리어를 원했다면 각종 공예에 주목하는 것을 추천한다.

실내를 아름답게 채우는 공예

 인테리어에 사용되는 공예품의 종류는 굉장히 다양하다. 화병이나 그릇, 도자기 등의 공예품으로 공간을 꾸미는 도예나 그림을 활용한 실내 장식은 동서고금을 막론하고 사랑받아 온 인테리어 아이디어다. 그 밖에도 최근엔 금속이나 종이, 직물, 목공, 가죽 공예 등 다양한 공예를 일상에서 어렵지 않게 접할 수 있다. 가지각색의 매력을 가진 공예품들은 공간을 원하는 스타일로 쉽게 꾸밀 수 있도록 도와준다.

예를 들어 현대의 가구 디자이너들은 소파나 침대, 테이블 같은 가구뿐 아니라 단순히 장식을 위한 화병이나 인형, 액자 등의 소품을 제작하기도 한다. 이는 공예품이 실용성 외에도 심미성을 충족시키는 물건임을 암시한다. 이러한 공예품은 공간을 장식하는 아름다운 디자인 자체가 실용적으로 평가된다. 시중에 나와있는 다양한 스타일의 공예품으로 공간을 채우는 것도 훌륭한 아이디어지만 만약 시간적 여유가 있다면 직접 소품을 제작해보는 것을 추천한다. 직접 만든 소품은 기성품과는 다른 의미를 가지며 자신만의 개성과 색으로 공간을 물들일 수 있는 장점이 있다.

공예로 여유를 즐기는 방법

몇 년 전부터 한국에선 스스로 무언가를 만드는 DIY 열풍이 전국을 휩쓸고 있다. 바쁜 일상 속에서 시간을 내어 어떤 것을 제작하는 것에 집중하는 일은 오롯이 나를 위한 시간을 보낼 수 있는 좋은 방법이다. 그래서인지 많은 현대인들은 집에 DIY를 위한 작업실을 마련하거나 주말마다 근처의 공방을 찾아 세상에서 단 하나뿐인 공예품을 제작하는 데 몰두한다.

전문 공예 전문가가 작업하는 공방에서는 종종 일반인을 상대로 한 취미 교실을 운영하는 일이 많다. 이러한 공방에선 공예에 필요한 전문적인 도구와 재료를 따로 구입할 필요 없이 일정 비용을 내고 전문가에게 기술을 전수 받을 수 있는 것이 장점이다. 공방에서 작업하는 비용이 부담 된다면 정부나 시, 구에서 운영하는 주민센터의 강의를 찾아보는 것도 큰 도움이 될 수 있다. 예를 들어 거의 모든 대도시에선 주민들에게 목공이나 뜨개질, 종이공예 등을 가르쳐주는 강의를 진행하고 있다. 전용 가마가 있는 지역에서는 직접 머그컵이나 그릇을 제작하는 도예 강의를 진행하기도 한다. 

만약 따로 시간을 내는 것이 부담스럽거나 진도를 따라가기 어렵다면 집에서 혼자 인터넷 강의나 교재를 통해 작업을 시작해보는 것도 좋은 방법이다. 집에서 진행하는 공예는 언제든 원할 때 작업을 시작할 수 있는 장점이 있다. 실제로 많은 사람들이 집에서 공예를 즐기고 있다. 퍼즐을 맞추거나 프라모델과 레고 등을 조립하여 작품을 만드는 일도 모두 공예에 속한다. 한 번 배워놓은 공예는 평생 즐길 수 있는 취미가 되며 굉장히 유용하기 때문에 자신과 잘 맞는 공예를 찾는 것이 좋다. 만약 베란다나 코너의 자투리 공간을 활용해 작업실을 만들면 더욱 작업에 집중할 수 있다.

공예 전문가와 공예품

 공예 전문가가 제작한 작품은 보다 완성도가 높고 아름다운 장점이 있다. 공예 전문가는 실용적인 소품이나 가구를 제작할 뿐 아니라 기능이 없어도 공간을 장식할 수 있는 아름다운 장식용 소품을 만든다. 공예 전문가는 나무, 철, 직물, 흙, 종이 등의 다양한 재료를 활용하여 가구나 도구의 기능성을 높인다. 공예 전문가는 재료가 가진 특성을 잘 살리는 것은 물론 심미성을 위해 질감에도 세심하게 신경쓰기 때문에 원하는 스타일의 인테리어에 따라 적합한 재료와 디자인을 제안할 수 있다. 보통 콘크리트나 유리, 철, 플라스틱, 가죽 등의 재료를 활용한 공예품은 거칠지만 현대적인 느낌을 연출하는 데 유리하다. 매끈한 광택과 시원한 소재로 여름철 인테리어에도 사랑받는다. 반면 따뜻한 빛깔의 조명이나 직물, 니트 소재, 나무 등의 공예품은 겨울과 잘 어울리는 특징이 있다. 공예 전문가는 소비자가 원하는 스타일에 맞춰 공예품을 제작하며 자신의 개성을 담아 공간에 색을 입힌다. 공장에서 제작되는 제품과 달리 공예 전문가의 손으로 직접 제작되는 공예품은 희소성이 있으며 시간이 지나 손 때가 탈수록 더 원숙한 매력이 더해진다.

전통 공예 전문가들은 잊혀져 가는 전통공법을 살려 한국의 멋을 공예품으로 재현해내는 작업을 진행한다. 공예 전문가의 전문적인 기술로 정성스레 제작된 가구는 시중에서 쉽게 구할 수 없는 가치를 지닌다. 최근 한국에서는 오래된 자개장이나 뒤주 등의 고가구를 현대적 감각으로 재해석하는 리폼이 유행하고 있다. 칠보나 나전칠기 등의 전통 공예는 한국을 뛰어넘어 세계에서 주목한다. 이러한 추세 속에서 현대의 가구 디자이너들은 전통 공예 전문가와의 협업을 통해 한국의 멋이 묻어나는 공예품이 시간을 뛰어넘어 현대인들에게도 사랑받을 수 있도록 노력한다.

공예에 들어가는 비용

그렇다면 공예에 들어가는 비용은 어느 정도를 생각해야 할까? 공예는 무수한 종류만큼 가격도 다양하다. 공예 예산에서 가장 큰 비용을 차지하는 것은 자재의 비용과 작업자의 인건비다. 자재는 종류에 따라, 전문가의 인건비는 작업 내용에 따라 비용이 천차만별이다. 예를 들어 장식용 레고 에디션을 구입해 조립한다고 가정하면 인건비는 들지 않는다. 하지만 제품의 가격이 전체 비용에 큰 영향을 미치는데 리미티드 에디션은 수백만 원을 호가하는 경우가 많다. 이는 프라모델이나 목공을 비롯한 다른 공예에서도 마찬가지다.

또한 공예 전문가가 이미 만들어놓은 공예품을 구입하는 것에 비해 전문가를 고용해 원하는 공예품을 주문 제작하는 비용이 더 높은 것이 보통이다. 공예품은 전문가의 명성이나 재료의 가격에 따라 비용이 모두 다르며 전통 장인이 제작한 가구는 수천만 원을 호가하는 경우도 예사니 자신이 생각하는 예산에 맞춰 적절한 비용의 공예품을 구입하는 것을 추천한다.

공예 전문가를 찾는 방법

 공예 전문가를 찾으려면 어떻게 해야 할까? 공예 전문가는 전문 분야에 따라 각기 다른 상호를 쓰는 경우가 많다. 따라서 상호와 광고를 참고하여 전문가가 다루는 공예품의 종류를 짐작할 수 있다. 전통 공예의 경우 각 공예로 유명한 지방을 중심으로 찾아보면 보다 쉽게 전문가와 접할 수 있다. 예를 들어 도자기로 유명한 이천에선 수많은 도예 전문가가 활동하고 있으며 대나무를 활용하는 세공 전문가는 단양에 많이 있다.

만약 더 간단하게 각 분야의 공예 전문가를 만나고 싶다면 글로벌 건축, 인테리어 플랫폼 homify를 활용해보자. homify에서는 전국에서 활동하는 다양한 분야의 공예 전문가를 소개하며 채팅을 통해 작업 내용과 견적을 문의할 수 있는 서비스를 제공한다. 그 밖에도 건축가와 인테리어 디자이너 등 다양한 전문가들에 대한 정보를 함께 알아볼 수 있어 더욱 유용하다. 그럼 지금부터 homify와 함께 내 공간에 개성을 입힐 수 있게 도와줄 공예 전문가를 찾아보도록 하자.